(#123) బాధ – మౌనం…

బాధను ఎవరితో పంచుకోకుండా మౌనంగా భరిస్తున్నాను.
నా మౌనాన్ని చూసి “అలక”, ” అహం” అని ముద్రవేస్తోంటే ఏమీ అనలేని నిస్సహాయస్థితి!!!

Written by :- J Swethagodawari©®™
Wrote on :- 30/08/2020

#బాధ #నిస్సహాయత #yqkavi #yqquotes #teluguquotes #teluguvelugu #yqkavi #yqbaba

Read my thoughts on YourQuote app at https://www.yourquote.in/swetha-j-efbq/quotes/baadhnu-evritoo-pncukookunddaa-maunngaa-bhristunnaanu-naa-bn2o64

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.