(#125) బంధాలెన్నివున్నా…

ఈ రోజుల్లో బంధాలెన్ని ఉన్నా
పలకరింపులకు సమయం లేదు.
ప్రేమలున్నాయి అని చెప్పుకున్నా
ఒకరిపట్ల మరొకరికి గౌరవం లేదు.
కలిసిమెలసి ఉంటున్నా
ఒకరిమీద మరొకరికి నమ్మకం లేదు.

Written by :- J Swethagodawari©®™
Wrote on :- 16/09/2020

Read my thoughts on YourQuote app at https://www.yourquote.in/swetha-j-efbq/quotes/ii-roojulloo-bndhaalenni-unnaa-plkrinpulku-smyn-leedu-ani-bpn1im

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.